Barnevernrett

Ved omsorgsovertakelse, institusjonsplassering eller andre tvangsinngrep fra barnevernets side er det avgjørende med god og rask advokatbistand.

Barns rett til å få vokse opp hos egne foreldre er blant de viktigste sakene vi arbeider med. Det er derfor avgjørende å ha bistand fra advokat for å bli ivaretatt på best mulig måte.

Vi har mange advokatoppdrag i barnevernssaker på Romerike, men bistår klienter fra hele landet.

Kontakt oss

Bistand i en viktig sak

Våre advokater har særlig god kompetanse i barnevernssaker, og vil kunne bistå i alle ledd i saken, fra rådgivning til prosess for Fylkesnemnda og domstolen.

Ettersom vi har lang erfaring med å bistå private parter- både foreldre og barnet eller ungdommen selv- vil vi raskt kunne se hvordan saken best bør håndteres. Ofte haster det med å finne gode løsninger slik at barnets beste kan ivaretas.